12
111
1 1 11
 
 
  11 1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

President Mujica en de productie van een 'joint'

Mujica 's marihuana legalisering: instrument voor vrede en begrip

Indo-Iraanse mythen uit de Rigveda en de Zoroastrische Avesta vertellen ons over de respectieve goden Indra en Sraosa, en hoe ze met succes de draak van Chaos en Bedrog bestrijden dankzij de goddelijke hulp van een bedwelmend brouwsel bereid met marihuana. De vernietigende kracht van deze extatische dranken die de goden in die mythische dagen hielpen om het Beest van het Kwaad te doden, is identiek aan de kracht waarmee marihuana de propaganda van het consumentisme vernietigt en de leugen van hedendaagse drugsprohibitie retoriek bloot legt.

Marihuana - in tegenstelling tot coca-gebaseerde producten die het ego en individuele gevoel van eigenwaarde versterken, of opium-gebaseerde producten die een terugtrekking in een gelukkige vergetelheid van de buitenwereld teweegbrengen - heeft de specifieke kwaliteit het ego van de consument af te breken waardoor die zich duidelijker bewust wordt van de buitenwereld. We noemen dit een 'high', omdat in deze ervaring de banden met het normale dagelijkse denken versoepelen en we er boven uit stijgen. In psychologische termen spreekt men van een extatische gemoedstoestand. Philo van Alexandrië beschreef het theologisch als het ‘binnen komen van de Heilige Geest, waardoor het verstand zijn huis verlaat, want waar de Heilige Geest binnenkomt is er geen ruimte voor de twee van hen’. Deze versoepeling van het verstand kan teder zijn of overweldigend, maar in het proces gaan we ons op een nieuwe manier tot de anderen verhouden en ook tot onszelf. We zien onszelf en de wereld op een nieuwe manier, die ons vaak doet lachen. Dit is het ha-ha-ha effect waar Herodotus 2000 jaar geleden al over schreef. We maken onze banden met anderen niet alleen eerst losser, maar trekken ze daarna ook opnieuw aan, re-ligare, de oer-religie van de mensheid. Er is natuurlijk een moment van verwarring wanneer ons verstand – onze ego - afbreekt. Voor sommigen is dit een erg beangstigende ervaring. Echter, zodra dit grote schoonmaak effect zijn psychologische einddoel bereikt heeft ontstaat er een gevoel van extreme vrede met de wereld rondom. Dan gaat ons verstand geleidelijk aan weer aan het werk, nog steeds onder de invloed van de vreugdevolle ervaring. Het is een moment van herinterpretatie van ideeën en waarden in het licht van de extatische communie, een moment van verlichting dat de mensheid heeft begeesterd sinds sjamanistische tijden.

In die tijden leefden de leden van groepen jagers en vissers in nauw contact met elkaar en met de natuur, gestimuleerd door extatische sessies, waaraan alle leden van de groep deelnamen. Met de intrede van landbouw en veeteelt begon de accumulatie van rijkdom, begeleid door een steeds groeiend individualisme en privé belangen, ten koste van de samenleving als geheel. Dit proces vond wereldwijd plaats. We herkennen het in de geschiedenis van het Joodse volk toen de priester Ezechiël in de 6e eeuw voor Christus zijn volk meedeelde dat hun god Jahweh vanaf dan iedereen individueel verantwoordelijk zou houden voor zijn daden, en een anonieme priester Jahweh deze vreselijke woorden liet zeggen: "Van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten : want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven." Vanaf dat moment was het niet langer toegestaan ​​om kennis te verkrijgen middels het extatisch gebruik van de goddelijke planten uit de natuur, maar alleen van het openbaar gezag, spreekbuis van belangengroepen aan de macht. De profeten die tot dan, net als hun sjamaan voorouders, antwoorden op de problemen van het volk hadden gevonden in extatische communie, werden gemarginaliseerd in esoterische sekten. Dezen oordeelden dat sinds recht en gerechtigheid onbereikbaar waren geworden in deze wereld, de rechtvaardige en juiste mens alleen kon worden beloond in het leven na de dood. Nieuwe extatische leiders stonden op in de marge van de samenleving, zoals in de sekte van de Essenen, die een "drankje van kennis”' hadden voor de ingewijden, en een eeuw later, zo lezen we in 4 Ezra, eet de hoofdpersoon kruiden om zo in staat te zijn een bericht te ontvangen van een engel. Het was in dit milieu dat het verhaal van Jezus is ontstaan, een man die leerde om jezelf te vergeten en de naaste te omarmen - dezelfde boodschap die de marihuana high haar consumenten geeft - omdat dan de deuren van de hemel voor je zullen worden opengedaan. De herformulering van Jezus' boodschap door de priesters van Rome - voor een geloof in betere tijden, maar pas na de dood - heeft geleid tot een niet-zo-christelijke campagne van mind control op het einde van de Middeleeuwen, toen de geboorte van het Europese individualisme gepaard ging met het verbranden op de brandstapel van al diegenen die durfden deel te  nemen aan gezamenlijke extatische communies, op eerloze wijze 'zwarte Sabbath' of ‘heksensabbath’ genoemd.

Tegenwoordig hebben individualisme en de verheerlijking van individuele accumulatie van materiële rijkdom gruwelijke proporties aangenomen. De kapiteins van de economie nemen gretig deel aan de propaganda om een gealiëneerde bevolking verslaafd te houden aan de mythe van de junk, en beloven een betere toekomst met alleen maar nog meer rommel om zo nog meer rijkdom te kunnen vergaren. Deze droom van onbeperkte persoonlijke rijkdom ontkent het feit dat de wereld in een grote vuilnisbak verandert en ontkent de existentiële waarheid dat gemeenschapsgevoel en inter-persoonlijke relaties essentiëler zijn voor het welzijn van de mensheid dan identificatie met materiële objecten. Het is deze verrotting van onze beschaving die mensen, en vooral jongeren naar geestverruimende stoffen drijft, eerst en vooral marihuana. Autoriteiten beweren dat marihuana een gif is, te worden vermeden ten koste van alles. Maar het gif is de cultuur die we hebben gecreëerd, en marihuana is het tegengif van de natuur, een middel om aan het veraliënerende consumentisme te ontsnappen en  de geest van gemeenschap te kunnen ervaren.

Sjamanen geloofden in geesten in de vorm van dieren en vogels, bomen en stenen; hun hele wereld werd geacht door hen te worden bestuurd. Met de economische ontwikkeling hield de mens het bij minder geesten, vermenselijkt tot goden, en uiteindelijk één god. De profeten dachten dat god hen toesprak van ergens boven de wolken en hen gebruikte om het volk de goddelijke wet te geven en te vermanen wanneer het niet gehoorzaamde. Wij houden het erop dat de door marihuana veroorzaakte high ons de code van goed gedrag openbaart die in de genen van de mensheid is geschreven en waartoe hij zijn toevlucht zoekt in alle kritieke ogenblikken van zijn bestaan. Misschien gebruiken we niet het woord god bij de verwijzing naar deze wet van de natuur die maakt dat we naar gemeenschap streven en naar zorg en fatsoen jegens onze buren en medeburgers. Uiteindelijk is het wel zo dat we allemaal proberen, gelovigen en rationalisten, om te voldoen aan dezelfde morele code die de mensheid door de geschiedenis heen vorm heeft gegeven.

Jose Mujica heeft eens gezegd dat hij god heeft gezocht maar nooit gevonden. Door het legaliseren van marihuana en het openen van de deuren van spiritueel geluk voor de jongeren heeft hij wellicht niet de god van andere naties of van volkeren uit het verleden gevonden, maar volgt hij zeker in de voetsporen van Jezus toen hij zei: "Laat de kinderen tot mij komen. Stop ze niet! Want het Koninkrijk der Hemelen behoort aan hen die zijn zoals deze." Mujica’s afwijzing van de VN-prohibitie op geestverruimende stoffen is het symbool van een uitgestoken hand, van een nieuw tijdperk in een verdeelde wereld. Het is een belofte tot het ​​overbruggen van de tegenstellingen tussen opstandige marihuana consumenten en een verbiedende samenleving. Hopelijk zal de aanvaarding van dit gebruik door de maatschappij, gekoppeld aan een groeiend inzicht over de betekenis van dit gebruik als een natuurlijk medicijn dat van oudsher gebruikt werd voor geestelijke bevrijding, een helingsproces teweeg brengen in een wereld die erg verward en diep verdeeld is over haar religieuze erfenis.